͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Eerste Burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant vindt plaats op woensdag 22 maart 2023

Op woensdag 22 maart 2023 vindt het eerste Burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant van dit jaar plaats. We zijn deze keer te gast in het administratief centrum De Kouter Herent. De vergadering start aansluitend op de zoneraad van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, om 11u00.Volgende punten staan geagendeerd:

  • regionale organisatienetwerken participatie- en netwerktraject – 4de pijler inburgering
  • politiezones en voorstel tot schaalvergroting/fuseren, voorstel minister van Binnenlandse Zaken
  • decreet regiovorming – agendering regiowerking op CBS en GR
  • ontwerp provinciale hemelwaterverordening – opvolging bespreking 30.09.2022
  • energieloze nachten
  • terugkoppeling BO-werkgroep ‘ruimte voor economische ontwikkeling’
  • varia en volgende vergaderdata 2023

In het Burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen in hoofde van hun burgemeester verschillende beleidskwesties die voor de ganse regio van belang zijn. Het burgemeestersoverleg werd als een aparte structuur binnen Interleuven opgericht waarbij de intercommunale voor streekontwikkeling deze regionale werking faciliteert.Heb je vragen over de werking van het Burgemeestersoverleg? Neem dan contact op met je burgemeester of met Laurence Poleunis, coördinator regionale samenwerking Interleuven.

Lees meer

Wandelevent: Langs Pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

Image description

Foto: Inwandeling Langs Pelgrimswegen naar Scherpenheuvel in 2022 (Bert De Wit)

Na het succes van vorig jaar trekken we op 1 mei opnieuw het jaarlijkse bedevaartseizoen op gang met een wandelevenement. Wandel in de voetsporen van pater Damiaan richting de basiliek. Deze wandeling, veelal langs onverharde paden, brengt je na 34 km in Scherpenheuvel. De route start in Tremelo aan het Damiaanmuseum en is bewegwijzerd. Je kan ze ook volgen via een wandel-gps of wandel-app op je smartphone.

Lees meer

Overlegmoment tussen korpschefs lokale politie en de cel omgevingshandhaving van Interleuven op 16 februari

Image description

Op 16 februari 2023 was de cel omgevingshandhaving van Interleuven uitgenodigd in het politiekantoor van Leuven voor het maandelijks overleg van de Korpschefs van het arrondissement Leuven (OKAL). Het was een heel constructief overleg waarin een eerste evaluatie werd gemaakt over de samenwerking in de verschillende gemeentebesturen, waar Interleuven de omgevingshandhaving (milieu – ruimtelijke ordening) aanbiedt, en de samenwerking met de verschillende politiezones. Een overzicht van de in 2022 behandelde dossiers en de behaalde resultaten werd kort overlopen. Het belang van een goedgekeurd beleidsplan-omgevingshandhaving met duidelijke prioriteiten werd nogmaals uitvoerig toegelicht, evenals de noodzakelijke afspraken voor een goede samenwerking.Daarnaast werd er ook een terugkoppeling gegeven over het overlegmoment met het parket in oktober 2022 en de gemaakte afspraken. In een volgende periode zal de cel omgevingshandhaving van Interleuven per politiezone overlegmomenten voorzien. Interleuven wil nagaan waar verbeteringen mogelijk zijn in de samenwerking tussen de politie, de gemeenten en Interleuven wat betreft handhaving milieu en ruimtelijke ordening.Handhaving Onroerend Erfgoed

Onze deskundige onroerend erfgoed nam eind 2022 succesvol deel aan de opleiding tot gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed. We kunnen onze expertise omgevingshandhaving nu dus verder uitbreiden met handhaving onroerend erfgoed. Hierover werd ook al samengezeten met de, in onze regio actieve, IOED’s, waarbij de nodige afspraken werden gemaakt voor een constructieve samenwerking. Heb je vragen over de werking en de ondersteuning van de cel omgevingshandhaving?  Neem dan contact op met Sylvie Van den Boeynants, coördinator cel omgevingshandhaving Interleuven.

Infosessie voor deelnemende besturen fietsleasingproject Interleuven en o2o

Image description

Het fietsleasingproject van Interleuven, waarvoor in 2022 een raamovereenkomst werd opgesteld, is ondertussen in volle ontplooiing. Binnen deze raamovereenkomst werkt Interleuven samen met fietsleasingsbedrijf o2o en wordt maximaal ingezet op ontzorging. Alle vennoten (zowel gemeente/stadsbestuur als OCMW’s) van Interleuven kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst om fietsleasing op te starten binnen hun organisatie.Op 16 februari 2023 werden alle gemeentebesturen van ons arrondissement uitgenodigd, ook de dertien besturen die reeds deelnemen, voor een digitale infosessie. Daarbij kwam zowel o2o aan het woord met extra uitleg over het te volgen stappenplan, als Cipal Schaubroeck over de manier waarop zij de personeelsdienst kunnen bijstaan. In totaal namen elf lokale besturen deel aan het infomoment.Neem contact op met de milieudienst van Interleuven voor een antwoord op alle fietsleasingvragen!

Interleuven brengt asbestverdachte daken arrondissement Leuven in beeld

Image description

Hoewel het gebruik van asbest in België verboden is sinds 2001, blijkt er in onze woningen, scholen of bedrijven nog veel asbest te zitten. De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) schat dat het over 2,3 miljoen ton gaat. Vlaanderen wil komaf maken met de historische asbestvervuiling in haar gebouwenpatrimonium.  Helaas bestaat er weinig geografische informatie over de toepassing van asbest in de bouw tijdens de voorbije decennia. Om een idee te krijgen over het aantal asbestverdachte daken in het arrondissement Leuven, start Interleuven met een inventarisatieproject. In samenwerking met, en dankzij subsidies van, de OVAM maakt Interleuven een kaart waarbij alle asbestverdachte daken worden ingekleurd. Deze zal vermoedelijk beschikbaar zijn vanaf juni 2024.Vragen over de manieren waarop Interleuven de asbestproblematiek wil aanpakken? Neem dan contact op met onze milieudienst.

Welkom bij Interleuven
Image description

Vorige maand heetten we een nieuwe collega van harte welkom bij Interleuven! Een korte kennismaking: Jorien De Coster ging op 7 februari aan de slag. Zij zal vanaf nu het GIS-team binnen Interleuven versterken. Welkom Jorien!

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebook
Twitter
Instagram
Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net